ใบสมัครโครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางกายภาพบำบัด สำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก ประจำปีการศึกษา 2564
เรื่อง “การพัฒนาหัวข้องานวิจัยตามหลัก PICO” (2 วัน)
(รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม Zoom)
ระหว่างวันวันเสาร์ที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565


หมายเหตุ กรณีที่ช่องไม่มีข้อมูลให้ใส่ ขีด(-) เพื่อไม่ให้ช่องข้อมูลว่างซึ่งจะไม่สามารถกดลงทะเบียนได้

ข้อมูลส่วนตัว


คำนำหน้าชื่อ *
เลือกอื่นๆ โปรดระบุ*
ชื่อ*
นามสกุล*

เลขใบประกอบวิชาชีพ
(กายภาพบำบัดหรือวิชาชีพอื่นๆ เช่น ก.ตัวเลข หรือ 1234567890 )*
Code
ตำแหน่ง*
สถานที่ทำงาน*

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้


บ้านเลขที่ *
หมู่ที่ *
ซอย *

ถนน*
ตำบล/แขวง *
อำเภอ/เขต *

จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*
Email *

โทรศัพท์(ที่ทำงาน)*
โทรศัพท์(มือถือ/ที่บ้าน)*

ประเภทของผู้สมัคร


(กรุณาทำเครื่องหมาย หน้าข้อที่ท่านเลือก)ระบุเรื่องที่จะเข้าร่วมประชุม)หมายเหตุ
1. ท่านจะได้รับการยืนยันเข้าร่วมอบรมผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ในการสมัคร
2. ภายหลังการสมัคร หากท่านไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับใน inbox ขอให้ท่านลองตรวจสอบใน junk mail อีกครั้ง


การรับเข้าอบรมพิจารณาตามลำดับในการสมัคร หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน
หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ อาจารย์วรวีร์ เต็มพร้อม อีเมล์: varavee@slc.ac.th หรือ โทรศัพท์ 083-5906652