ใบสมัครโครงการ เพิ่มพูนความรู้และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ประจำปีการศึกษา 2564
เรื่อง “Clinical decision making for knee pain management” (1 วัน)
(รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม Zoom)
ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565


หมายเหตุ กรณีที่ช่องไม่มีข้อมูลให้ใส่ ขีด(-) เพื่อไม่ให้ช่องข้อมูลว่างซึ่งจะไม่สามารถกดลงทะเบียนได้

ข้อมูลส่วนตัว


คำนำหน้าชื่อ *
เลือกอื่นๆ โปรดระบุ*
ชื่อ*
นามสกุล*

เลขใบประกอบวิชาชีพ
(กายภาพบำบัดหรือวิชาชีพอื่นๆ เช่น ก.ตัวเลข หรือ 1234567890 )*
Code
ตำแหน่ง*
สถานที่ทำงาน*

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้


บ้านเลขที่ *
หมู่ที่ *
ซอย *

ถนน*
ตำบล/แขวง *
อำเภอ/เขต *

จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*
Email *

โทรศัพท์(ที่ทำงาน)*
โทรศัพท์(มือถือ/ที่บ้าน)*


ออกใบเสร็จรับเงินในนาม (ชื่อ-ที่อยู่)


อื่นๆ โปรดระบุ*

ที่อยู่*

ประเภทของผู้สมัคร


(กรุณาทำเครื่องหมาย หน้าข้อที่ท่านเลือก)ระบุประเภทของผู้สมัครที่จะเข้าร่วมประชุม)วิธีการชำระค่าลงทะเบียน (กรณีท่านที่เสียค่าสมัคร)


ชำระเงินเข้าบัญชี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 002-703957-7
หมายเหตุ
1. ภายหลังการสมัคร หากท่านไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับใน inbox ขอให้ท่านลองตรวจสอบใน junk mail อีกครั้ง
2. หากท่านแนบหลักฐานการโอนเงินหลังเวลา 12.00 น. ใบเสร็จรับเงินจะระบุวันที่ให้ในวันถัดไป


**กรุณาชำระเงิน ภายใน 3 วันทำการ (ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์) หลังได้รับการยืนยันเข้าอบรมผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ในการสมัคร**
หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ขออนุญาตตัดสิทธิ์การลงทะเบียน
*การรับเข้าอบรมพิจารณาตามลำดับการลงทะเบียนและการชำระเงิน*
หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ อาจารย์วลีรัตน์ สันสี อีเมล์: waleerat@slc.ac.th หรือ โทรศัพท์ 092-5989965