ใบสมัครลงทะเบียนการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์
เรื่อง การนำแนวคิดเบื้องต้นทางกายภาพบำบัดในภาวะกระดูกสันหลังคดสู่การปฏิบัติ
โดย คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

• ศึกษาแนวคิดเบื้องต้นและการประยุกต์แนวคิดเบื้องต้นในภาวะกระดูกสันหลังคด รูปแบบออนไลน์
แบบ Asynchronous ผ่านระบบ Moodle เปิดระบบให้ศึกษา ระหว่างวันที่ 5-16 กรกฎาคม 2564 และ

• การสัมมนาการประยุกต์แนวคิดเบื้องต้นฯ กับการจัดการทางกายภาพบำบัดในภาวะอื่นๆ รูปแบบออนไลน์
แบบ Synchronous ผ่านระบบ Zoom meeting ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2564

Alert! โปรดกรอกรหัสผู้สมัคร หรือ รหัสเลขที่ใบประกอบการ


เช่น ptxxx หรือ ก.xxxxxxxx