ใบสมัครลงทะเบียนการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์
เรื่อง การนำแนวคิดเบื้องต้นทางกายภาพบำบัดในภาวะกระดูกสันหลังคดสู่การปฏิบัติ
โดย คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

• การนาแนวคิดเบื้องต้นทางกายภาพบาบัดในภาวะกระดูกสันหลังคดสู่การปฏิบัติ
แบบ Asynchronous ผ่านระบบ Moodle เปิดระบบให้ศึกษา ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2566 และ

• การนาแนวคิดเบื้องต้นทางกายภาพบาบัดในภาวะกระดูกสันหลังคดสู่การปฏิบัติ (ภาคปฏิบัติ)
วันที่ 1 เมษายน 2566

Alert! โปรดกรอกรหัสผู้สมัคร หรือ รหัสเลขที่ใบประกอบการ


เช่น SCxxxx หรือ ก.xxxxxxxx