ใบสมัครลงทะเบียนการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์
เรื่อง การนำแนวคิดเบื้องต้นทางกายภาพบำบัดในภาวะกระดูกสันหลังคดสู่การปฏิบัติ
โดย คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

• ศึกษาแนวคิดเบื้องต้นและการประยุกต์แนวคิดเบื้องต้นในภาวะกระดูกสันหลังคด รูปแบบออนไลน์
แบบ Asynchronous ผ่านระบบ Moodle เปิดระบบให้ศึกษา ระหว่างวันที่ 5-16 กรกฎาคม 2564 และ

• การสัมมนาการประยุกต์แนวคิดเบื้องต้นฯ กับการจัดการทางกายภาพบำบัดในภาวะอื่นๆ รูปแบบออนไลน์
แบบ Synchronous ผ่านระบบ Zoom meeting ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2564


หมายเหตุ กรณีที่ช่องไม่มีข้อมูลให้ใส่ ขีด(-) เพื่อไม่ให้ช่องข้อมูลว่างซึ่งจะไม่สามารถกดลงทะเบียนได้

ข้อมูลส่วนตัว


คำนำหน้าชื่อ *
เลือกอื่นๆ โปรดระบุ*
ชื่อ*
นามสกุล*

เลขใบประกอบวิชาชีพ* (ไม่ต้องใส่ ก.)
ก.
ตำแหน่ง*
สถานที่ทำงาน*

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้


บ้านเลขที่ *
หมู่ที่ *
ซอย *

ถนน*
ตำบล/แขวง *
อำเภอ/เขต *

จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*
Email *

โทรศัพท์(ที่ทำงาน)*
โทรศัพท์(มือถือ/ที่บ้าน)*


ออกใบเสร็จรับเงินในนาม (ชื่อ-ที่อยู่)


อื่นๆ โปรดระบุ*

ที่อยู่*

ประเภทของผู้สมัคร


(กรุณาทำเครื่องหมาย หน้าข้อที่ท่านเลือก)ระบุเรื่องที่จะเข้าร่วมประชุมวันที่ดำเนินการทดสอบระบบ *โปรดเลือกเพียง 1 รอบ เท่านั้น


ผู้เข้าอบรมเลือกช่วงเวลาในการทดสอบระบบเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-learning) ผ่าน ระบบ Moodle และ ระบบ Zoom meeting ในวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564วันที่ดำเนินการสัมมนาผ่านระบบ Zoom meeting *โปรดเลือกเพียง 1 รอบ เท่านั้น


ผู้เข้าอบรมเลือกวันและเวลา เพื่อเข้าร่วมสัมมนาผ่านระบบ Zoom meeting ในวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2564วิธีการชำระค่าลงทะเบียน


ชำระเงินเข้าบัญชี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 002-703957-74 | | | กรุณาชำระภายใน 3 วัน หลังการลงทะเบียน หากเกินระยะเวลากำหนด ขออนุญาตตัดสิทธิ์การลงทะเบียน *การรับเข้าอบรมพิจารณาตามลำดับการลงทะเบียนและการชำระเงิน* | | | 3

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่
1. อาจารย์รัตนาภรณ์ ซ้อนเปียยุง อีเมล์: rattanaporn@slc.ac.th โทรศัพท์ 092-964-2965
2. คุณนวภัสภร พลอยบ้านแพ้ว อีเมล์: nawapatporn@slc.ac.th โทรศัพท์ 081-752-0253