ใบสมัครลงทะเบียน
การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบผสมผสาน
เรื่อง การนำแนวคิดเบื้องต้นทางกายภาพบำบัดในภาวะกระดูกสันหลังคดสู่การปฏิบัติ
โดย คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

กลุ่ม A ภาคทฤษฎีออนไลน์และฝึกภาคปฏิบัติ ณ ที่ตั้ง
- ภาคทฤษฎี E-learning แบบ Asynchronous (ระบบ Moodle) เปิดระบบให้ศึกษา ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2566
- ฝึกภาคปฏิบัติ ณ ที่ตั้ง ห้อง 207 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วันที่ 2 เมษายน 2566
กลุ่ม B ฝึกภาคปฏิบัติ ณ ที่ตั้ง (เฉพาะผู้ผ่านการอบรมเมื่อวันที่ 5-18 กรกฏาคม 2564)
- ฝึกภาคปฏิบัติ ณ ที่ตั้ง ห้อง 207 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วันที่ 1 เมษายน 2566


หมายเหตุ กรณีที่ช่องไม่มีข้อมูลให้ใส่ ขีด(-) เพื่อไม่ให้ช่องข้อมูลว่างซึ่งจะไม่สามารถกดลงทะเบียนได้

ข้อมูลส่วนตัว


คำนำหน้าชื่อ *
เลือกอื่นๆ โปรดระบุ*
ชื่อ*
นามสกุล*

เลขใบประกอบวิชาชีพ* (ไม่ต้องใส่ ก.)
ก.
ตำแหน่ง*

ประเภทอาหาร*
เลือกอื่นๆ โปรดระบุ*
ข้อมูลการแพ้อาหาร*
เลือกแพ้อาหาร โปรดระบุ*

สถานที่ทำงานหรือสถานที่ติดต่อได้


เลขที่ *
ถนน*
ตำบล/แขวง *

อำเภอ/เขต *
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

Email *
โทรศัพท์(มือถือ/ที่บ้าน)*ออกใบเสร็จรับเงินในนาม (ชื่อ-ที่อยู่)


ชื่อ-ที่อยู่*

ประเภทผู้สมัครและอัตราค่าลงทะเบียน


(กรุณาทำเครื่องหมาย หน้าข้อที่ท่านเลือก)ระบุเรื่องที่จะเข้าร่วมประชุม
วิธีการชำระค่าลงทะเบียน


ชำระเงินเข้าบัญชี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 002-703957-7กรุณาแนบเอกสารการชำระเงิน

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่
1. อาจารย์รัตนาภรณ์ ซ้อนเปียยุง อีเมล์: rattanaporn@slc.ac.th โทรศัพท์ 092-964-2965
2. คุณเสาวรส ฤกษ์ธานี อีเมล์: saowarot@slc.ac.th โทรศัพท์ 064-180-7619

“การลงทะเบียนสมบูรณ์ เมื่อมีการแนบเอกสารการชำระเงินที่ถูกต้อง”