แบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

แบบฟอร์ม

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน
แบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

   ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บและใช้โดยวิทยาสัยเซนต์หลุยส์ ข้อมูลส่วนบุคคลที่วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ได้รับมาจากการกรอกข้อมูลในขั้นตอนการสมัคร ในระหว่างศึกษา และสำเร็จการศึกษา จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตามหนังสือนี้เท่านั้น
   ข้าพเจ้ายินยอมให้วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกระทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้เงื่อนไข เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการรับสมัครนักศึกษา การตรวจสอบวุฒิบัตร การลงทะเบียนเรียน การทำบัตรประจำตัวนักศึกษาและระเบียนสถิติ การบอกเลิก-บอกเพิ่ม และออกรายงานข้อมูลทะเบียนเรียนการจัดสอบและจัดกรรมการคุมสอบ การตรวจสอบหลักฐานการเข้าสอบ การประมวลผลการสอบไล่ การรับรองผลการศึกษา การออกหนังสือสำคัญ การแจ้งจบและเตรียมปริญญาบัตร การบริการทะเบียนประวัติและปรับฐานข้อมูลนักศึกษา การเก็บข้อมูลและบริการทางคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบและรับรองวุฒิบัตรวิทยาลัยเซนต์หลุยส์และการแนะแนวและประชาสัมพันธ์ และการนำส่งหน่วยงานราชการหรือองค์กรวิชาชีพตามหนังสือที่ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี

คำชี้แจงเกี่ยวกับการแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

1. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้
2. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามกฎหมายดังต่อไปนี้
   2.1 สิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองให้ถูกต้องสมบูรณ์เป็นปัจจุบันภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ และระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
   2.2 สิทธิในการเข้าถึงหรือขอรับรองสำเนาถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองไม่ได้ให้ความยินยอม
   2.3 สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองจากวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รวมทั้งขอให้วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ส่งหรือโอนให้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
   2.4 สิทธิในการขอให้วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ในขณะที่ไม่ได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
   2.5 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียน ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
   ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าว และยินยอมตามเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ

ยินยอม